Zoeken

Nieuwsbrief

MUCO AMSTERDAM

Algemene voorwaarden

Artikel 1, Toepasselijkheid

Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat de klant deze leveringsvoorwaarden accepteerd. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Muco in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Muco vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval alle overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2, Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Muco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen ten alle tijde te kunnen wijzigen. Een overeenkomst tot levering komt slechts dan tot stand na acceptatie van de bestelling door Muco. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan meld Muco dit binnen tien dagen aan de klant. Indien een produkt niet (meer) voor de geldende prijs als overeengekomen bij het plaatsen van de order door Muco geleverd kan worden dan vervalt de bestelling en alle hieraan verbonden rechten en plichten voor zowel Muco als de klant.

Artikel 3, Prijzen, betaling en levering

De vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handling en verzendkosten. Betaling is naar keuze van de klant; vooruitbetaling d.m.v. creditcard danwel vooruitbetaling op bankrekening 12.49.90.568 t.n.v. Muco Amsterdam b.v. Bestellingen op werkdagen welke voor 15:00 hr zijn opgegeven worden dezelfde dag verwerkt en, indien uit voorraad leverbaar, verzonden. Verzending vind uitsluitend plaats naar een adres in Nederland.

Artikel 4, Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde goederen gaat van Muco aan de klant over op het moment dat volledige betaling en levering van de goederen heeft plaatsgevonden. Het risico ter zake van de goederen gaat op de klant over na aflevering op diens opgegeven adres.

Artikel 5, Reclames en aansprakelijkheid

De klant heeft de verplichting de goederen na aflevering op juistheid en mankementen te controleren.
Bij constatering van afwijkingen tussen de bestelling en levering waar de klant het niet mee eens is dient Muco binnen 7 dagen op de hoogte te worden gesteld. Indien niet binnen 7 dagen na levering is gereclameerd heeft
Muco geen verplichting de reclamatie alsnog in behandeling te nemen. Indien de klant een beschadigde/geopende verpakking van een transporteur accepteert dan doet hij dit voor eigen risico; ten aanzien van beschadigde of vermiste artikelen zal Muco in dat geval niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Artikel 6, Garanties en ruiling

Muco garandeert alle door haar geleverde goederen als zijnde fabrieksnieuw, kompleet en werkend volgens de opgaven van de fabrikant(en). Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de Nederlandtalige beschrijvingen welke Muco bij de produkten plaatst danwel informatie welke op enigerlei andere door Muco is gemeld.
Muco garandeert de goederen slechts voor de termijn welke door de individuele fabrikanten t.a.v. die goederen worden gesteld. Goederen kunnen binnen zeven dagen worden geruild indien zij in de originele ongeopende / onbeschadigde artikelverpakking worden retourgezonden. Artikelverpakkingen worden verzegeld geleverd.
Na zegelverbreking kan niet worden geruild. Verzendkosten zijn ten alle tijde voor rekening van de klant.

 


Zoeken